9.11.2023. Χρονική επέκταση έγκρισης Εκπαιδευτικoύ Προγράμματος «Παιχνίδια ρητορικής τέχνης στο σχολείο» για το Σχολικό Έτος 2023-2024

Με χαρά ενημερώνουμε ότι με βάση το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.1/ΓΜ/39709-ΙΕΠ/127985/Δ7/07-11-2023 εγκρίθηκε η χρονική επέκταση κατά ένα επιπλέον Σχολικό Έτος (2023-2024) της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος με τίτλο: «Παιχνίδια Ρητορικής Τέχνης στο Σχολείο. Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ…», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/- ήτριες της Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού όλης της χώρας. Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είχε εγκριθεί για το σχολικό έτος 2022-2023 με το υπ΄αρ. Πρωτ. : Φ1/ΓΜ/59331/115168/Δ7/22-9-2022 έγγραφο
της Υπηρεσίας μας, (Πράξη 38/7-7-2022 του Ι.Ε.Π.).

Έγκριση ΙΡΕΣΕ 2024