ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία «Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας» με έδρα την Αθήνα (Απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών υπ. αρ. 25/19-1-2017). Στις  σχέσεις του με την αλλοδαπή το σωματείο θα έχει την επωνυμία «HELLENIC  INSTITUTE OF RHETORICAL AND COMMUNICATION STUDIES».