23.12.2019. Εrasmus Odyssey. Πνευματικό Προϊόν 01. Σχολικά Debates-Έρευνα

Είμαστε χαρούμενοι για την παρουσίαση του πνευματικού προϊόντος 01 με τίτλο: Σχολικά Debates – Έρευνα πεδίου. Η αναφορά περιλαμβάνει την παρουσίαση πρωτοβουλιών για τη διοργάνωση σχολικών και ακαδημαϊκών debates στις τέσσερις χώρες (Πολωνία, Ελλάδα, Εσθονία, Σερβία) που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 Odyssey: Oxford Debates for Youths in Science Education.
Στόχος του πνευματικού προϊόντος είναι η διερεύνηση των συθηκών για την αξιόπιστη και αποτελεσματική αξιοποίηση των αγώνων αντιλογίας/επιχειρηματολογίας στην εκπαίδευση και, ειδικότερα, στην εκπαίδευση των θετικών επιστημών.

Το πνευματικό προϊόν Ο1 αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

  1. Γενική εισαγωγή αφιερωμένη στις αντιλογίες και τη ‘ρητορική στροφή’ στο πεδίο των Επιστημών. Η ενότητα έχει γραφεί από τη Φωτεινή Εγγλέζου (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)
  2. Γιατί Αγώνες Αντιλογίας; Το κείμενο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη το 2018 ανάμεσα σε 139 εκπαιδευτικούς STEM με στόχο τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις επιχειρηματολογικές δεξιότητες και τις δεξιότητες προφορικού λόγου των μαθητών καθώς και σχετικά με τη χρησιμότητα εκπαιδευτικού υλικού που συντελεί στην ανάπτυξη των ρητορικών δεξιοτήτων.
  3. Τι είναι το debate; Η ενότητα παρουσιάζει γενικές πληροφορίες για τους αγώνες αντιλογίας/επιχειρηματολογίας. Παρουσιάζονται πληροφορίες για τα είδη θεμάτων αντιλογίας/επιχειρηματολογίας, τους μετέχοντες κ.ά. Την ενότητα έχει γράψει η Φωτεινή Εγγλέζου (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)
  4. Σύντομη ιστορία των αγώνων αντιλογίας/επιχειρηματολογίας. Η ενότητα παρουσιάζει μια σύντομη επισκόπηση της ιστορίας των αγώνων αντιλογίας/επιχειρηματολογίας από την αρχαία Ελλάδα στη σύγχρονη Oxford Union Society. Την ενότητα έχει γράψει η Φωτεινή Εγγλέζου (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)
  5. «Αγώνες αντιλογίας/επιχειρηματολογίας και εκπαίδευση STEM» : Η ενότητα προβάλλει την αξία και χρησιμότητα των αγώνων αντιλογίας/επιχειρηματολογίας αναφορικά με την καλλιέργεια ποικίλων επικοινωνιακών δεξιοτήτων στους μαθητές στην εκπαίδευση STEM. Την ενότητα έχει γράψει η Φωτεινή Εγγλέζου (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.).
  6. Αγώνες αντιλογίας/επιχειρηματολογίας – Γενική επισκόπηση. Στην ενότητα αυτή επιχειρείται γενική επισκόπηση της σχολικής προσέγγισης των αγώνων αντιλογίας/επιχειρηματολογίας σε εθνικό επίπεδο στις ακόλουθες χώρες: Πολωνία, Ελλάδα, Εσθονία και Σερβία. Οι εταίροι σχολιάζουν το πώς οι αγώνες αντιλογίας/επιχειρηματολογίας εναρμονίζονται με τα Αναλυτικά Προγράμματα. Το υλικό έχει συλλεγεί από όλους τους στρατηγικούς εταίρους.
  7. Οι αγώνες αντιλογίας/επιχειρηματολογίας στην εκπαίδευση. Παραδείγματα από τις συμμετέχουσες χώρες. Η ενότητα περιγράφει την εφαρμογή αγώνων αντιλογίας/επιχειρηματολογίας στη σχολική εκπαίδευση σε Πολωνία, Ελλάδα, Εσθονία και Σερβία. Eπίσης, παρουσιάζονται εθνικοί φορείς και οργανισμοί που υποστηρίζουν την εφαρμογή των αγώνων αντιλογίας/επιχειρηματολογίας στη σχολική πρακτική και λίστες υποστηρικτικού υλικού και οδηγιών για εκπαιδευτικούς. Το υλικό έχει συλλεγεί από όλους τους στρατηγικούς εταίρους.
  8. Κύριοι περιορισμοί και εμπόδια στην εφαρμογή των αγώνων αντιλογίας/επιχειρηματολογίας βάσει των κοινών συνθηκών στις συμμετέχουσες χώρες.
  9. Στην τελευταία ενότητα παρουσιάζονται προτάσεις για την εφαρμογή των αγώνων αντιλογίας/επιχειρηματολογίας ODYSSEY, που αναδεικνύουν τις σημαντικότερες προκλήσεις αναφορικά με την εφαρμογή των αγώνων αντιλογίας/επιχειρηματολογίας στη σχολική πράξη.
  10. Ο οδηγός Ο2 βρίσκεται στο ακόλουθο link:

O1_ODYSSEY-Desk-research_final

To ταξίδι ODYSSEY συνεχίζεται με αμείωτο ενθουσιασμό!