Εγγλέζου, Φωτεινή (2016). Διαχρονική θεώρηση της παιδαγωγικής διάστασης της αντιλογίας

Διαχρονική θεώρηση της παιδαγωγικής διάστασης της αντιλογίας (debate) Εγγλέζου Φωτεινή Περίληψη Στόχος της εισήγησης είναι η διαχρονική ανάδειξη της παιδαγωγικής διάστασης της αντιλογίας. Η μελέτη επισημαίνει ότι από την αρχαιότητα έως σήμερα η αντιλογία, σε επίπεδο εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης, συνέβαλε στην καλλιέργεια του δίπλευρου τρόπου σκέψης και της εκφοράς αντικρουόμενων επιχειρημάτων σχετικά με ποικίλα […]

Kienpointner, Μanfred (1997). On the art of finding arguments. What ancient and modern masters of invention have to tell us about the «ars inveniendi». Argumentation 11, 225-236

On the Art of Finding Arguments: What Ancient and Modern Masters of Invention Have to Tell Us About the ‘Ars Inveniendi’ MANFRED KIENPOINTNER ABSTRACT: This paper deals with what has been called “ars inveniendi” (‘art of finding’) in antiquity, medieval and early modern times. A survey of different techniques of finding tenable and relevant arguments […]