TO KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία «Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας».

Στις  σχέσεις του με την αλλοδαπή το σωματείο θα έχει την επωνυμία «HELLENIC  INSTITUT OF RHETORICAL AND COMMUNICATION STUDIES».

Άρθρο 2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του σωματείου ορίζεται να είναι δεκαετής από την ημέρα της συστατικής του ιδρυτικής συνέλευσης. Σε περίπτωση που το σωματείο συνεχίσει να λειτουργεί και μετά τη δεκαετία, θεωρείται ότι ανανεώθηκε για αόριστο χρόνο.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του σωματείου είναι να συμβάλλει με τη δράση του:

α. Στην  προώθηση και επέκταση της έρευνας, μελέτης, διδασκαλίας και πρακτικής εφαρμογής, γενικά, της Ρητορικής και της Επικοινωνίας, ως επιστημών και τεχνών των «ευ σκέπτεσθαι», «ευ λέγειν» και «ευ πράττειν», ιδίως μέσω της καλλιέργειας της επιχειρηματολογίας ως ζωτικού παράγοντα της επικοινωνίας και ως βασικού ‘εργαλείου’ κριτικής ανάλυσης του λόγου, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Τυπικής, Μη Τυπικής, Δια Βίου) και αναφορικά με ποικίλα επιστημονικά πεδία (παιδαγωγική, νομική, λογοτεχνία, φιλοσοφία, ιστορία, γλωσσολογία, ψυχολογία, πολιτικές επιστήμες, επιστήμες υγείας, δημοσιογραφία, διαφήμιση, επικοινωνία, διοίκηση, θέατρο, καλές τέχνες, πληροφορική, θετικές επιστήμες, οικονομία κ.ά.).

β) Στην ανάδειξη του ανθρώπινου λόγου (γραπτού και προφορικού)   και  της  δύναμης των επιχειρημάτων, ως κύριων παραγόντων για την επίτευξη ποικίλων επικοινωνιακών στόχων (της πειθούς, της διαπραγμάτευσης, της πληροφόρησης, της συνεργασίας, της ηγεσίας, της αισθητικής ανάπτυξης στις τέχνες κ.ά).

γ) Στην επιστημονική ανάδειξη της Ρητορικής και των δεξιοτήτων Επικοινωνίας ως  βασικών και αναγκαίων παραμέτρων της αποτελεσματικής διδασκαλίας και μάθησης στο πλαίσιο της διδακτικής πρακτικής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ποικίλων επιστημονικών πεδίων, ειδικά σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια της δημιουργικής, κριτικής και ορθολογικής σκέψης.

δ)  Στην αναζήτηση και μελέτη όλων των εκφάνσεων του κοινωνικο-πολιτισμικού ‘γίγνεσθαι’, όπου εκδηλώνονται η Ρητορική, ως τέχνη, και οι επικοινωνιακές πράξεις (μορφές επικοινωνίας, στρατηγικές, ηθική διάσταση των επικοινωνιακών πράξεων) καθώς και των αποτελεσμάτων τους σε ποικίλα ακροατήρια / αποδέκτες.

ε) Στην καλλιέργεια ελεύθερα σκεπτόμενων και διαλεγόμενων πολιτών, που, ενεργά, θα συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και τη συν-διαμόρφωση του κοινωνικοπολιτικού ‘γίγνεσθαι’ δείχνοντας σεβασμό στη  διαφορετικότητα των αντιλήψεων και στηλιτεύοντας κάθε μορφή κοινωνικού, πολιτικού, θρησκευτικού, ιδεολογικού ή άλλου φανατισμού και αποκλεισμού.

στ) Στον εμπλουτισμό της κατανόησης της ανθρώπινης φύσης και της κοινωνικής εξέλιξης μέσα από τις ρητορικές εκδηλώσεις του γραπτού και προφορικού λόγου και της επιχειρηματολογίας.

ζ) Στη δημιουργία μαθητικών, φοιτητικών, ακαδημαϊκών, ερευνητικών, πολιτικών, επαγγελματικών κοινοτήτων/δικτύων, όπου οι μετέχοντες θα ανταλλάσσουν εμπειρίες, απόψεις, δεδομένα σχετικά με τη ρητορική και την επικοινωνία.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το σωματείο είναι ανεξάρτητο από συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις, κομματικές τοποθετήσεις και συνδικαλιστικές δράσεις και φοιτητικές οργανώσεις.

Άρθρο 4

Μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών

Η επίτευξη των παραπάνω σκοπών του σωματείου μπορεί να πραγματωθεί με τα εξής μέσα: α) τη σύσταση επιτροπών ή ομάδων εργασίας από μέλη του, β) τη διεξαγωγή και δημοσίευση επιστημονικών ερευνών, γ) τη δημοσίευση / έκδοση (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) επιλεγμένων ελληνόγλωσσων ή μεταφρασμένων άρθρων / μελετών / έργων, δ) την οργάνωση διαλέξεων, επιστημονικών συνεδρίων και επιμορφωτικών σεμιναρίων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού, ε) την έκδοση ειδικού επιστημονικού περιοδικού, στ) την παραγωγή ενημερωτικού και επιμορφωτικού έντυπου ή ηλεκτρονικού οπτικοακουστικού υλικού, ζ) τη συγκρότηση εξειδικευμένης βιβλιοθήκης, η) τη λειτουργία δικτυακού τόπου, θ) τη συνεργασία με ελληνικά και ξένα επιστημονικά ιδρύματα, φορείς, οργανισμούς και νομικά πρόσωπα συναφή ως προς τους σκοπούς του σωματείου και τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις τους, ι) την υποστήριξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλων φορέων που επιθυμούν να οργανώσουν ομίλους και αγώνες Ρητορικής Τέχνης, ια) την εξασφάλιση, με βάση τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ελληνική νομοθεσία, κεφαλαίων για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών και την αποδοχή δωρεών με τους όρους και τις ασφαλιστικές δικλείδες που κρίνονται απαραίτητοι, ιβ) τη συμμετοχή σε κρατικούς ή διακρατικούς διαγωνισμούς, προκηρύξεις και προσκλήσεις ενδιαφέροντος που αφορούν στο χώρο της εκπαίδευσης, ιγ) καθετί άλλο που θα κρίνει σκόπιμο και ωφέλιμο, στο πλαίσιο των σκοπών του σωματείου, το εκάστοτε Διοικητικό  Συμβούλιο.

Άρθρο 5

Σφραγίδα

Το σωματείο έχει σφραγίδα που φέρει κυκλικά εξωτερικά την επωνυμία: Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας και το έτος Ίδρυσης του σωματείου (2016) και κυκλικά (εσωτερικά) τις λέξεις «Ηellenic Institut of Rhetorical and Communication Studies». Στο κέντρο της σφραγίδας θα υπάρχει το Λογότυπο του σωματείου. Το λογότυπο αποτελείται από δύο ανθρώπινες φιγούρες, τη μία δίπλα στην άλλη, που εκπέμπουν κύματα επικοινωνίας, τοποθετημένες μέσα σε κυκλικό πλαίσιο που δεν κλείνει στο τελείωμά του. Αντίστοιχη σφραγίδα με τον τίτλο του σωματείου στην Αγγλική, θα κατασκευαστεί στην αγγλική γλώσσα για την επικοινωνία του σωματείου με εκτός Ελλάδος οργανώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 6

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τα μέλη του σωματείου –ηλικίας άνω των δεκαοχτώ ετών- διακρίνονται σε τρεις ομάδες: α) τακτικά, β) αντεπιστέλλοντα και γ) επίτιμα μέλη.

Ως τακτικά μέλη του σωματείου έχουν τη δυνατότητα εγγραφής Έλληνες ή αλλοδαποί υπήκοοι : α) ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. σε επιστημονικά πεδία που άπτονται των ενδιαφερόντων και σκοπών του σωματείου, β) εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων, γ) επαγγελματίες με ειδικό ενδιαφέρον στην επικοινωνία, τη δημόσια ομιλία, τη ρητορική, την καλλιέργεια της προφορικής ομιλίας (δικηγόροι, δημοσιογράφοι, διαφημιστές, θεατρολόγοι,  λογοθεραπευτές, συγγραφείς κ.ά.), γ) φοιτητές ελληνικών και διεθνών τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς και δ) φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να προωθήσουν τους επιστημονικούς στόχους του σωματείου.

Άρθρο 7

Διαδικασία Εγγραφής των τακτικών Μελών

Τα άτομα που πληρούν τους όρους του άρθρου 6 μπορούν να εγγραφούν μέλη του σωματείου  ύστερα  από αίτησή τους και πρόταση δύο τουλάχιστον  εκ των μελών του σωματεί-ου  προς  το  Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται και γνωστοποιεί την απόφασή του   στον/ην  ενδιαφερόμενο/η.    Μαζί με την αίτηση κατατίθεται  και  ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του μέλους, προκειμένου  το σωματείο  να προβεί στην ενημέρωση της Επετηρίδας των μελών του.

 Άρθρο 8

Αντεπιστέλλοντα μέλη

Αντεπιστέλλοντα μέλη του σωματείου δύνανται  να εγγραφούν  άτομα,  τα οποία  πληρούν τις  προϋποθέσεις του  άρθρου  6,  ανεξάρτητα  από την  υπηκοότητά τους, που διαβιούν εκτός Ελλάδας και μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση των  σκοπών του σωματείου.  Τα αντεπιστέλλοντα  μέλη ανακηρύσσονται  ύστερα από αίτησή τους  προς  το  Διοικητικό  Συμβούλιο και  πρόταση  δύο  εκ των παλαιών μελών του  σωματείου και κατά την ίδια διαδικασία που ορίζει το άρθρο 6.

Άρθρο 9

Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται,  ύστερα από πρόταση τριών τουλάχιστον μελών του σωματείου,   Έλληνες  και ξένοι επιστήμονες με σημαντική ερευνητική και  συγγραφική δράση στην περιοχή της ρητορικής και της επικοινωνίας με διεθνή αναγνώριση καθώς και  άτομα των  οποίων  το  έργο διαδραμάτισε σοβαρότατο  ρόλο στην  εξέλιξη της ρητορικής και επικοινωνιακής παιδείας και δράσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε τομείς αντίστοιχους με τα ενδιαφέροντα του σωματείου. Τα επίτιμα μέλη δεν υπόκεινται σε υποχρέωση οικονομικής εισφοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Άρθρο 10

Εισφορά εγγραφής – ­ Ετήσια συνδρομή

Τα τακτικά μέλη του σωματείου  υποχρεούνται στην καταβολή του ποσού των δέκα ευρώ (10) κατά την εγγραφή τους στο σωματείο  και  σε ετήσια συνδρομή που ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ. Τα ποσά αυτά μετά την πάροδο έτους  από της  επικυρώσεως  του  καταστατικού  μπορούν να αυξη-θούν  ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

Δικαιώματα μελών

Τα τακτικά  μέλη έχουν  το  δικαίωμα του  «εκλέγειν  και  εκλέγεσθαι», εφόσον  είναι  οικονομικά τακτοποιημένα ακόμη και στην περίπτωση της ρύθμισης των οικονομικών εκκρεμοτήτων κατά την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης του σωματείου. Επίσης,  έχουν το δικαίωμα  να προτείνουν ο,τιδήποτε κρίνουν πως συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου με έγγραφη πρότασή τους προς τα όργανα διοίκησης, το αργότερο τρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Τα τακτικά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις.

Όλα τα μέλη του σωματείου υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις  εκάστοτε αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ. του σωματείου.  Τα αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη μπορούν να μετέχουν των γενικών  συνελεύσεων και να εκφέρουν τη γνώμη τους στα θέματα που συζητούνται,  αλλά δεν απολαμβάνουν του δικαιώματος του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι». Επίσης, οφείλουν να σέβονται τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων του σωματείου. Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα της  οικονομικής έκπτωσης για είσοδο σε όλες τις δημόσιες  εκδηλώσεις (συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια κ.λπ.) που διοργανώνει το σωματείο με  την επίδειξη της κάρτας μέλους. Όλα τα μέλη δικαιούνται, επίσης, να  λαμβάνουν σε μειωμένη τιμή τα δημοσιεύματα του σωματείου και να  χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου του, καθώς  και να συμμετέχουν ή να αναλαμβάνουν ύστερα από έγκριση του Διοικητικού  Συμβουλίου μέρος σε έρευνες που θα διεξάγονται υπό την εποπτεία και με τη  χρηματοδότηση του σωματείου.  Κάθε μέλος μπορεί να προτείνει ανά πάσα στιγμή εγγράφως στο Δ.Σ. την  πραγματοποίηση κάθε είδους δραστηριοτήτων.

Η ιδιότητα μέλους δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται.

 Άρθρο 12

Διαγραφή-Αποχώρηση μελών

Τα μέλη του σωματείου  που  δεν  εκπληρώνουν τις  οικονομικές  υποχρεώσεις επί  διετία, δεν τηρούν το καταστατικό και ενεργούν πράξεις αντίθετες προς τους σκοπούς του σωματείου διαγράφονται με απόφαση  του  Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην πρώτη -μετά τη διαγραφή-  Γενική Συνέλευ-ση του σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 13

Διοικητικά όργανα

Όργανα της διοικήσεως του σωματείου είναι: α) η Γενική Συνέλευση των μελών, β) το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των εκλογικών γενικών συνελεύσεων και γ) η Εξελεγκτική Επιτροπή επί των οικονομικών θεμάτων.

Άρθρο 14

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)  είναι  7μελές  και  εκλέγεται, ανά τριετία,  από Τακτική Γενική  Συνέλευση, η οποία οφείλει να συγκαλείται εντός της άνοιξης κάθε τρίτου έτους. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου  είναι τριετής. Αρχίζει από την ημέρα της συγκροτήσεως  του  Συμβουλίου  σε σώμα και  λήγει  με την ψηφοφορία επί του απολογισμού και προγραμματισμού στην τακτική γενική Συνέλευση των αρχαιρεσιών  και  την  υπογραφή σχετικού  πρωτοκόλλου  παραδόσεως  και  παραλαβής  μεταξύ  α-περχομένου και αναλαμβάνοντος Δ.Σ.  Μέσα σε 15 ημέρες από την εκλογή των νέων μελών του Δ.Σ. καλούνται αυτά από εκείνον που συγκέντρωσε τις  περισσότερες ψήφους και  σε περίπτωση κωλύματός  του  από τον αμέσως επόμενο, σε συνεδρία προκειμένου  να συγκροτηθούν σε σώμα.  Σε περίπτωση αμέλειας των δύο μελών  που  προαναφέρθηκαν,  δικαίωμα συγκλήσεως  αυτών που εξελέγησαν  από τη Γενική Συνέλευση έχουν από κοινού  δύο τουλάχιστο από τα εκλεγέντα μέλη, ανεξάρτητα από τη σειρά εκλογής τους και μετά την παρέλευση 15μέρου από την ημέρα πραγματοποιήσεως των εκλογών. Για τη συγκρότηση του  Δ.Σ.  σε σώμα πρέπει  να παρίστανται  κατά  την  πρώτη συνεδρία τουλάχιστον 5 από τα 7 μέλη. Σε περίπτωση μη απαρτίας  η συνεδρία επαναλαμβάνεται την  επομένη εβδομάδα και προβαίνει στην  εκλογή Προέδρου  και των άλλων μελών του Δ.Σ. υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα δεν είναι μικρότερος των 4.

Ο  Πρόεδρος,  ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός  Γραμματέας  και  ο Ταμίας  εκλέγονται  ύστερα από ψηφοφορία.  Η  ψηφοφορία για την  εκλογή των μελών του Δ.Σ.  είναι  μυστική και  διενεργείται  χωριστά για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Σύσταση Δ.Σ. ­- Αρμοδιότητες

Το Δ.Σ.  αποτελείται  από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό  και  Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και 2 μέλη. Το Δ.Σ. διοικεί το σωματείο μεταξύ δύο γενικών εκλογικών συνελεύσεων  και αποτελεί  το  άμεσο όργανο Διοικήσεως  του σωματείου.  Μελετά και  αποφασίζει  τα καταλληλότερα μέτρα  και προβαίνει  στις απα-ραίτητες ενέργειες για την  υλοποίηση των σκοπών  του Ινστιτούτου  και των  αποφάσεων  της  Γενικής Συνελεύσεως.  Διαχειρίζεται την  περιουσία  του σωματείου, υπερασπίζεται  τα  συμφέροντά του  ψηφίζει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της διαχειρίσεως και τους υποβάλλει προς έγκριση  στη  Γενική  Συνέλευση κατά τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες των μελών του, ως αναφέρονται κάτωθι:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

α) Εκπροσωπεί το σωματείο στις παντός είδους και βαθμού Δικαστικές  και Διοικητικές  αρχές καθώς και στις νόμιμες σχέσεις με φυσικά ή Νομικά πρόσωπα.

β) Συγκαλεί το Δ.Σ., τακτικά, κοινοποιώντας πριν από 5 τουλάχιστον μέρες σχετική πρόσκληση στα μέλη του μαζί με αντίγραφο των θεμάτων  της Ημερησίας  Διατάξεως,  την οποία καταρτίζει σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και την προσυπογράφει  μαζί με αυτόν καθώς και, εκτάκτως, όποτε οι περιστάσεις το καλούν δικαιολογημένα. Το περιεχόμενο της Ημερησίας Διατάξεως μπορεί να εμπλουτιστεί με θέματα που προτείνονται από οποιοδήποτε μέλος με έγγραφη αιτιολογημένη εισήγηση.

γ) Προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

δ) Εποπτεύει, εν γένει,  τη λειτουργία του σωματείου και των δράσεών του.

ε) Υπογράφει την  αλληλογραφία με τον Γενικό Γραμματέα και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών μαζί με τον  Ταμία.

Ο Αντιπρόεδρος  βοηθά τον Πρόεδρο στο έργο του και τον   αναπληρώνει σε όλα του τα καθήκοντα όταν κωλύεται ή απουσιάζει.

Ο  Γενικός  Γραμματέας  φροντίζει  γενικά για  την οργάνωση και  λειτουργία των  αρχείων του σωματείου. Πιο συγκεκριμένα: α) εποπτεύει την καλή διεξαγωγή της αλληλογραφίας (έντυπης και ηλεκτρονικής), την ταξινόμησή της  και την τήρηση του αρχείου.

β) Προσυπογράφει κάθε έγγραφο που  υπογράφεται  από τον  Πρόεδρο εκτός από τα  χρηματικά εντάλματα πληρωμών.

γ) Καταρτίζει  σε συνεργασία με τον  Πρόεδρο και  προσυπογράφει την ημερήσια διάταξη των συνεδριών του Δ.Σ.

δ) Εισηγείται στο Δ.Σ.  τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

ε) Εκτελεί τα χρέη του Γραμματέα στις Γενικές Συνελεύσεις του σωματείου.

στ) Τηρεί, τέλος,  το μητρώο μελών του σωματείου, τακτικών, αντεπιστελλόντων και επιτίμων και ενημερώνει τη σχετική επετηρίδα.

Ο Ειδικός Γραμματέας βοηθά τον γραμματέα στη γραμματειακή υποστήριξη του σωματείου και ειδικότερα στην ορθή γραμματειακά διεξαγωγή των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και

Ο Ταμίας ασκεί τα καθήκοντα του οικονομικού διαχειριστή της περιουσίας του σωματείου τόσο της χρηματικής όσο και της άλλης.   Ειδικότερα : α) εισπράττει τα έσοδα του σωματείου και  διενεργεί τις  πληρωμές.

β) Ταξινομεί και  φυλάσσει  με δικιά του ευθύνη όλα τα  απαραίτητα δικαιολογητικά των  εισπράξεων  και  πληρωμών.

γ) Συντάσσει  και  εισηγείται  στο  Δ.Σ.  και  στη  Γενική  Συνέλευση τον  ετήσιο προϋπολογισμό και  απολογισμό του Ινστιτούτου.

δ)Τηρεί το  βιβλίο του ταμείου  καθώς  και το  βιβλίο της  κινητής   και ακίνητης περιουσίας του Ινστιτούτου καθώς και κάθε άλλο λογιστικό βιβλίο  που  θα κριθεί  απαραίτητο.

ε) Διαχειρίζεται ένα πάγιο οικονομικό ποσό για την κάλυψη των άμεσων και τρεχουσών αναγκών του σωματείου, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Βιβλιοθήκη

Το ένα από τα υπόλοιπα δύο μέλη, με ψηφοφορία κατά τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης υπό την εποπτεία του προέδρου και του Ταμία.

Δημόσιες Σχέσεις

Το δεύτερο μέλος του Δ.Σ., με ψηφοφορία κατά τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων (ημεδαπών και αλλοδαπών).

Εν γένει τα μέλη του ΔΣ:

α) προΐστανται  των  επιστημονικών  επιτροπών  του σωματείου  διοριζόμενα σ’ αυτές από το Διοικητικό Συμβούλιο και

β) φροντίζουν  για την  οργάνωση των  εκδηλώσεων του σωματείου και των  δραστηριοτήτων του σε επίπεδο εκδόσεων, δημοσιεύσεων και διαδικτύου.

Άρθρο 16

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του σωματείου το Δ.Σ. συνεδριάζει την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα σε ημέρα που ορίζει ο πρόεδρος σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα. Μετά την παρέλευση του πρώτου έτους λειτουργίας του σωματείου, το Δ.Σ.  συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε δίμηνο και συγκεκριμένα το πρώτο 10ήμερο  κάθε δεύτερου μήνα καθώς και  εκτάκτως όποτε προκύψει  ανάγκη ύστερα  από πρόσκληση του  Προέδρου ή αίτηση 2 τουλάχιστον από τα μέλη του.

Την ευθύνη της κοινοποίησης της ημερησίας διατάξεως τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από τις τακτικές συνελεύσεις και 3 ημέρες πριν από τις έκτακτες φέρει ο Γενικός Γραμματέας. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. βρίσκονται σε απαρτία εάν παρίστανται 4 τουλάχιστον  από τα  7 μέλη του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.  Των συνεδριών του Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος  ή απουσίας του ο Αντιπρόεδρος και εάν κωλύεται και αυτός ο Γενικός Γραμματέας.  Για  κάθε συνεδρία κρατούνται  πρακτικά,  τα  οποία  διαβάζονται  στην  αρχή της  επόμενης  συνεδρίας  και  υπογράφονται  από όλα τα  παρόντα μέλη.  Σε περίπτωση ανάγκης άμεσης εκτέλεσης των αποφάσεων του Δ.Σ. τα πρακτικά επικυρώνονται και υπογράφονται κατά την ίδια συνεδρία.  Για τις αποφάσεις του Δ.Σ. ευθύνονται όλα τα παρόντα μέλη εκτός από εκείνα που διαφώνησαν και διαχώρισαν τη θέση τους ως προς την απόφαση που πάρθηκε.  Οι  αποφάσεις του  Δ.Σ.  εκτελούνται με ευθύνη του  Προέδρου  και  του Γενικού  Γραμματέα.  Μέλη του  Δ.Σ.  που  απουσιάζουν αδικαιολόγητα  από 7 συνεχείς συνεδριάσεις διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ.

Μέλη του  Δ.Σ.  που  πεθαίνουν,  παραιτούνται  ή διαγράφονται,  αναπληρώνονται  από  τα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία καλούνται κατά σειρά επιτυχίας.  Εάν μετά την εξάντληση των  αναπληρωματικών  μελών παραμένουν  κενές  3 τουλάχιστο  θέσεις του  Δ.Σ.  συγκαλείται  με φροντίδα του  Προέδρου  ή του  νόμιμου  αντιπροσώπου του  έκτακτη Γενική Συνέλευση για την  εκλογή νέων  μελών. Εάν τα  κενά αυτά δημιουργηθούν το τελευταίο εξάμηνο της θητείας του Δ.Σ. κατά τη Γενική Συνέλευση ενεργούνται αρχαιρεσίες για την πλήρη  ανανέωση τόσο του Διοικητικού  όσο και της Εξελεγκτικής επί των Οικονομικών θεμάτων Επιτροπής.

Άρθρο 17

Εξελεγκτική επί των Οικονομικών θεμάτων Επιτροπή

Η εξελεγκτική επί των οικονομικών θεμάτων επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγει μεταξύ των μελών και τον πρόεδρό της.

Τα μέλη της επιτροπής αυτής εκλέγονται για ίσο χρόνο με τον χρόνο της θητείας του Δοικητικού Συμβουλίου και με τις ίδιες εκλογικές διαδικασίες που εκλέγεται το Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτείται ομοίως. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής να εκλέγονται από το ψηφοδέλτιο για το Διοικητικό Συμβούλιο ούτε να είναι υποψήφια για τα δύο όργανα ταυτοχρόνως.

Η εξελεγκτική αυτή επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει καθόλη τη διάρκεια της θητείας της, την οικονομική διαχείριση του σωματείου, έχοντας δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα βιβλία του και συντάσσει τη δική της έκθεση πεπραγμένων και οικονομικού ελέγχου των δραστηριοτήτων του σωματείου, σε κάθε τακτική (εκλογική ή όχι) Γενική Συνέλευση με περιεχόμενο τα προκύπτοντα από την παρακολούθηση και τον έλεγχο των οικονομικών του σωματείου.

Άρθρο 18

Επιστημονική-Συμβουλευτική Επιτροπή

Με απόφαση του Δ.Σ. συγκροτείται ειδική 5μελής συμβουλευτική- επιστημονική επιτροπή που αποτελείται από μέλη του σωματείου (τακτικά, επίτιμα, αντεπιστέλλοντα) που δεν ανήκουν στο Δ.Σ. και  μάλιστα  μεταξύ  των  εμπειρότερων  και  ειδικότερων κατά προτεραιότητα μελών του. Η επιστημονική-συμβουλευτική επιτροπή ασκεί γνωμοδοτικό-συμβουλευτικό ρόλο στις αποφάσεις του Δ.Σ. που άπτονται επιστημονικών θεμάτων, όπως τη διεξαγωγή, δημοσίευση και χρηματοδότηση επιστημονικών ερευνών, εργασιών ή τη σύσταση εξειδικευμένων επιστημονικών ομάδων εργασίας και επιτροπών που κρίνονται αναγκαίες κατά περίσταση για την επιμορφωτική-επιστημονική δράση του σωματείου. Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα της λήψης των τελικών αποφάσεών του μετά τη συμβουλευτική γνωμοδότηση της επιστημονικής επιτροπής.

Άρθρο 19

Βιβλία

Το σωματείο τηρεί υποχρεωτικώς τα κατωτέρω βιβλία:

α) Μητρώο των μελών,

β) Πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης

γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ.

δ) Πρακτικών συνεδριάσεων της Εξελεγκτικής επί των Οικονομικών Θεμάτων Επιτροπής ,

ε) Πρακτικών Εφορευτικής Επιτροπής

στ) Αλληλογραφίας εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων,

ζ) Ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,

η) Βιβλίο Ταμείων ,

θ) Βιβλίο της περιουσίας.

Το σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες     του.

Άρθρο 20

Γενική Συνέλευση

Οι Γενικές Συνελεύσεις του σωματείου είναι Τακτικές και Έκτακτες. Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται  μια φορά  το χρόνο,  το μήνα Μάιο.  Οι  Έκτακτες  συγκαλούνται  σε περιπτώσεις  που:

i.αυτό κρίνεται  αναγκαίο από το  Δ.Σ.  με πλειοψηφία 5 τουλάχιστο ψήφων, καθώς και ii. για τις περιπτώσεις που ρητά ορίζονται από το καταστατικό του σωματείου.Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συγκληθεί αν το ζητήσουν εγγράφως το 1/4 από τα τακτικά μέλη του Ινστιτούτου, τα οποία είναι ταμειακά τακτοποιημένα, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στην αίτηση αναγράφονται με σαφήνεια και  πλήρη αιτιολογία  τα επιχειρήματα,  για τα  οποία ζητείται  η σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως. Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  ή ο νόμιμος αναπληρωτής του εισάγει το θέμα της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης σε συνεδρία του Δ.Σ. κατά την οποία λαμβάνεται απόφαση για την σύγκληση ή μη Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ.

Τα μέλη του σωματείου  καλούνται  σε Τακτική ή Έκτακτη γενική  συνέλευση με πρόσκληση που  υπογράφεται  από τον Πρόεδρο και τον  Γενικό  Γραμματέα 5 τουλάχιστο  μέρες  πριν  από τη  σύγκληση της  γενικής  συνελεύσεως.  Μαζί με την  πρόσκληση γνωστοποιούνται  στα  μέλη και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, η οποία υπογράφεται επίσης από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν όλα τα μέλη του σωματείου.  Δικαίωμα ψήφου  έχουν μόνο τα Τακτικά μέλη εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έναντι του σωματείου.

Η Γενική Συνέλευση Τακτική ή Έκτακτη βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το 1/2 πλέον  ενός τουλάχιστο από τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές  τους υποχρεώσεις σύμφωνα με ονομαστική κατάσταση που κατατίθεται με φροντίδα του Δ.Σ. στο Προεδρείο της Γενικής Συνελεύσεως. Αν κατά τη Γενική Συνέλευση δεν  εξασφαλιστεί απαρτία συγκαλείται  και πάλι μέσα σε 20 μέρες, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. Για την απαρτία υπολογίζονται και τα μέλη που εκπροσωπούνται  από παρόντα  μέλη με γραπτή εξουσιοδότηση. Κάθε παρόν μέλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα μέλος.

Για την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. προτείνονται από το Δ.Σ. ή από μέλη που παρευρίσκονται, άτομα για να προεδρεύσουν της Γ.Σ.  Εάν η πρόταση γίνει δεκτή από μέρους εκείνων  που  προτείνονται,  ακολουθεί  ψηφοφορία με ανάταση  του  χεριού.  Πρόεδρος  εκλέγεται  αυτός  που  θα συγκεντρώσει  τις  περισσότερες  ψήφους,  ο οποίος και αναλαμβάνει να διευθύνει τη συζήτηση, δίδοντας το λόγο σ’ αυτούς που  τον  ζητούν, αφαιρώντας τον από κείνους που παρεκτρέπονται  και τηρώντας γενικά  τη διαδικασία που προ-βλέπεται από το καταστατικό.

Πρακτικά της συνεδριάσεως τηρούνται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ., που βοηθείται από τριμελή γραμματεία μελών της Γενικής Συνέλευσης που υποδεικνύονται από τον  Πρόεδρο της Γ.Σ. και εγκρίνονται από το σώμα της γενικής συνέλευσης. Υπάρχει η δυνατότητα και αυτοπροτάσεως μέλους για την τριμελή αυτή γραμματεία που προϋποθέτει επίσης την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Το έργο τους συνίσταται στην υποβοήθηση του έργου του Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εφορευτικής Επιτροπής κατά την καταμέτρηση των ψήφων αλλά και στην ψήφιση αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης σε θέματα που προτείνονται προς ψήφιση. Τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται δι’ υπογραφής τους την ίδια μέρα από το Προεδρείο της Συνελεύσεως και τη Γραμματεία.

Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση:

α) Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.  ενημερώνει τα  μέλη για το  έργο που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος που πέρασε καθώς και για το πρόγραμμα του σωματείου κατά το νέο έτος.  β) Ο Γενικός Γραμματέας  του Δ.Σ.  διαβάζει την έκθεση πεπραγμέ-νων.

γ) Ο  Ταμίας  εκθέτει τα  οικονομικά πεπραγμένα και  εισηγείται τον   απολογισμό της οικονομικής διαχειρίσεως κατά το έτος που πέρασε και τον προϋπολογισμό για  το νέο έτος.

δ) Ο  Πρόεδρος της 3μελούς Εξελεγκτικής επί των Οικονομικών Θεμάτων Επιτροπής διαβάζει την έκθεσή της για τις οικονομικές ενέργειες της Διοικήσεως.

ε) Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην  έγκριση των πεπραγμένων, του οικονομικού  απολογισμού  και  προϋπολογισμού,  χωριστά  για τον  καθένα.  Τα μέλη έχουν  δικαίωμα να εκφέρουν γνώμες για πεπραγμένα ή για τον προϋπολογισμό και το  πρόγραμμα των δραστηριοτήτων κατά το νέο έτος, να εισηγηθούν προτάσεις, οι  οποίες τίθενται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21

Αρχαιρεσίες

Στην  ετήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που συνέρχεται κατά το τελευταίο έτος της θητείας του Δ.Σ. περιλαμβάνονται ως θέματα και:

α) απολογισμός και έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ.  και

β) αρχαιρεσίες  για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής επί των Οικονομικών Θεμάτων Επιτροπής κατά την ερχόμενη τριετία.

Εκλόγιμα μέλη κατά τις αρχαιρεσίες της προηγούμενης παραγράφου είναι τα τακτικά μέλη του σωματείου που έχουν εκπληρώσει  τις οικονομικές τους  υποχρεώσεις προς αυτό. Δεν μπορούν να είναι υποψήφια μέλη των οποίων η διάρκεια παραμονής  στο σωματείο  είναι μικρότερο των δύο ετών. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για το  πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και για την πρώτη επί των οικονομικών θεμάτων εξελεγκτική επιτροπή.

Η δυνατότητα υποβολής υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική επί των Οικονομικών Θεμάτων επιτροπή λήγει με την έναρξη της γενικής συνέλευσης και την έγκρισή της υποβολής της από τη γενική συνέλευση.  Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της γενικής συνέλευσης εκλέγεται η 5μελής εφορευτική επιτροπή που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

Μετά  την  εκλογή της  Εφορευτικής  Επιτροπής  κηρύσσεται  η έναρξη της ψηφοφορίας η οποία λήγει με το τέλος της Γενικής Εκλογικής Συνέλευσης. Η  Εφορευτική  Επιτροπή προχωρεί  στη  διεξαγωγή των  αρχαιρεσιών σύμφωνα με όσα ορίζονται από το καταστατικό για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής επί των Οικονομικών θεμάτων επιτροπής  με μυστική ψηφοφορία.

Τότε επικυρώνονται τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή με τα απαραίτητα στοιχεία. Κάθε εκλογέας μπορεί να σημειώσει στα ψηφοδέλτια σταυρό προτιμήσεως για επτά το πολύ πρόσωπα από τους υποψηφίους για το Δ.Σ. και 3 το πολύ από τους υποψήφιους για την εξελεγκτική επί των Οικονομικών θεμάτων επιτροπή.

Αν τα  ψηφοδέλτια δεν αναγράφουν τα ονόματα των υποψηφίων  κάθε εκλογέας  σημειώνει  μόνος  τον  αντίστοιχο αριθμό ονομάτων.  Ψηφοδέλτια με περισσότερους σταυρούς ή περισσότερα ονόματα από όσα ορίζονται παραπάνω θεωρούνται άκυρα. Εκλέγονται  κατά  σειρά επιτυχίας:  α) για  το Δ.Σ.  οι  7 που  πήραν  τις περισσότερες ψήφους ως τακτικά μέλη και οι 3 επόμενοι ως αναπληρωματικά, β) κατά τον  ίδιο τρόπο οι  3 πρώτοι  από τους  υποψηφίους για το Ε.Σ.  εκλέγονται ως  Τακτικά μέλη και οι επόμενοι 2 ως αναπληρωματικά.

Μετά την  ολοκλήρωση των  αρχαιρεσιών  η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει  και  υπογράφει το Πρακτικό διεξαγωγής των αρχαιρεσιών σε δύο αντίγραφα και ανακηρύσσει τα επιτυχόντα μέλη του  Διοικητικού  και  Εποπτικού  Συμβουλίου. Τα πρακτικά αυτά  μαζί με όλο το εκλογικό υλικό  παραλαμβάνονται  από τον  Προεδρεύοντα της Εφορευτικής Επιτροπής και παραδίδονται στη συνέχεια  στον  Πρόεδρο και  Γεν.  Γραμματέα του παλαιού Δ.Σ., οι  οποίοι  τα  παραδίδουν  στα  αντίστοιχα μέλη του  νέου  Δ.Σ.  όταν  αυτό συγκροτηθεί  σε σώμα. Σε όλες τις περιπτώσεις  συντάσσεται πρωτόκολλο παραδόσεως  και παραλαβής.    Το εκλογικό υλικό διατηρείται μέχρι της εκλογής των νέων  Συμβουλίων, οπότε και καταστρέφεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΠΟΡΟΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 22

Εισοδήματα του Σωματείου

Πόροι του σωματείου είναι:

α) Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών της,

β) Δωρεές μελών  της ή άλλων φυσικών ή Νομικών Προσώπων.

γ) Ευρωπαϊκές, Διεθνείς και Κρατικές επιχορηγήσεις

δ) Έσοδα από την έκδοση του περιοδικού και άλλες εκδόσεις του σωματείου

ε) Έσοδα από τα δικαιώματα συμμετοχής σε Συνέδρια Σεμινάρια ή άλλες εκδηλώσεις που  οργανώνονται  από το σωματείο,

στ) Έσοδα από δικαιώματα συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια ή άλλες εκδηλώσεις που οργανώνονται από το σωματείο

ζ) Κάθε άλλο εισόδημα που  αποκτήθηκε νόμιμα από ελληνική ή ξένη πηγή και συνάδει με τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του σωματείου.

Άρθρο 23

Διαχείριση

Η διαχείριση της περιουσίας του σωματείου,  κινητής και ακίνητης, ενεργείται  πάντοτεμε βάση τον προϋπολογισμό που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

Κάθε είσπραξη ενεργείται  με διπλότυπη απόδειξη,  που  υπογράφεται  από τον  Ταμία, από το στέλεχος των διπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεως, θεωρημένο από τον Πρόεδρο και σφραγισμένο με τη σφραγίδα του σωματείου κατά φύλλο.

Κάθε πληρωμή ενεργείται από τον Ταμία ύστερα από εγκριτική απόφαση του Δ.Σ.  και  με βάση διπλότυπο χρηματικό ένταλμα πληρωμής  που  υπογράφεται  από τον  Πρόεδρο και τον Γενικό  Γραμματέα του Δ.Σ. και είναι σφραγισμένο με τη σφραγίδα  του σωματείου.  Το στέλεχος των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής είναι θεωρημένο από τον  Πρόεδρο και  σφραγισμένο κατά  φύλλο με τη  σφραγίδα του σωματείου.  Στα  εντάλματα πληρωμής  επισυνάπτονται  και  όλα τα  απαραίτητα δικαιολογητικά κανονικά υπογεγραμμένα.  Η  χρηματική περιουσία του σωματείου  κατατίθεται  σε έναν ή περισσότερους μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς.  Οι  αναλήψεις και  οι  καταθέσεις διενεργούνται  από τον Ταμία ή σε περίπτωση κωλύματος από εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ. μέλος  του. Από τον ταμία με τη συνεργασία του Γενικού Γραμματέα του σωματείου  τηρείται βιβλίο της κινητής και της ακίνητης   περιουσίας του σωματείου καθώς και βιβλίο  επίπλων  και σκευών, ως και βιβλίο καταγραφής των βιβλίων και περιοδικών της βιβλιοθήκης, καθώς και άλλα λογιστικά βιβλία που θα θεωρηθούν απαραίτητα.

Άρθρο 24

Χρηματοδότηση ερευνών, μεταφράσεων, εκδόσεων

Εφόσον  τα οικονομικά του σωματείου  το επιτρέψουν,  είναι δυνατό  να χρηματοδοτούνται  επιστημονικές έρευνες, μεταφράσεις ξένων  βιβλίων  ή εκδόσεις επιστημονικών εργασιών που  αναφέρονται  σε αντικείμενα των  Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών αποκλειστικά.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για  τη χρηματοδότηση  ερευνητικών  ή άλλων  εργασιών είναι η πρωτοτυπία και η υψηλή επιστημονική στάθμη τους.

Για τη  χρηματοδότηση οποιασδήποτε εργασίας αποφασίζει το Δ.Σ.  ύστερα  από εισήγηση της ειδικής 5μελούς συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής που αποτελείται από μέλη του σωματείου (τακτικά, επίτιμα, αντεπιστέλλοντα) και  μάλιστα  μεταξύ  των  εμπειρότερων  και  ειδικότερων κατά προτεραιότητα μελών της, με απόφαση του Δ.Σ..

Για την χρηματοδότηση μεταφράσεως ή εκδόσεως ολοκληρωμένης επιστημονικής εργασίας κατατίθεται μαζί με την  αίτηση του  ενδιαφερομένου  προς  το ΔΣ  και  αντίγραφο της μεταφράσεως  ή της  εργασίας, τα οποία και διαβιβάζονται προς την ειδική επιτροπή κρίσεως  των προτάσεων.  Η  απόφαση του  Δ.Σ.  γνωστοποιείται  στον  ενδιαφερόμενο εντός  2 τουλάχιστο  μηνών από της καταθέσεως των παραπάνω αντιγρά-φων.  Για  τη  χρηματοδότηση ερευνών  κατατίθεται μαζί με την  αίτηση του  ενδιαφερόμενου προς το Δ.Σ. και πλήρες σχέδιο της  προτεινόμενης προς διεξαγωγή έρευνας.  Το πρώτο Δ.Σ.  οφείλει  να συντάξει αναλυτικό οδηγό για  τον  τρόπο διεξαγωγής των  ερευνών που θα χρηματοδοτούνται και για τις προϋποθέσεις που  πρέπει να πληρούν.  Για  τη  χρηματοδότηση οποιασδήποτε επιστημονικής εργασίας  απαιτείται  απόφαση του  Δ.Σ.  στη συνέχεια  υπογράφεται  σύμβαση μεταξύ  του ή των ενδιαφερομένων και του Προέδρου του Δ.Σ. του σωματείου, στην οποία καθορίζονται οι  όροι της χρηματοδοτήσεως, οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών και οι ποινικές ευθύνες από  τη μη τήρησή της.  Προτεραιότητα στις χρηματοδοτήσεις έχουν τα τακτικά μέλη του σωματείου, ύστερα τα αντεπιστέλλοντα και έπειτα επιστήμονες  που δεν  αποτελούν μέλη του σωματείου.

Όλες οι εκδόσεις του σωματείου φέρουν στο εξώφυλλο και στο άνω  μέρος το όνομα του σωματείου και  τη σειρά, στην οποία ανήκει το κάθε βιβλίο. Οι σειρές αυτές καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. καθώς και τα μέλη του σωματείου που θα συνθέσουν την Ομάδα Εκδόσεων.

Άρθρο 25

Έκδοση περιοδικού

Μόλις τα  οικονομικά του σωματείου το  επιτρέψουν  και  σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των δύο ετών από της συστάσεως  του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου το σωματείο θα προβεί  στην  έκδοση επιστημονικού  περιοδικού (έντυπου ή/και ηλεκτρονικού). Στο  περιοδικό θα δημοσιεύονται  επιστημονικά άρθρα Ελλήνων  και  ξένων  συγγραφέων  στην Ελληνική  ή και  σε μια από τις ακόλουθες γλώσσες:  Αγγλική,  Γαλλική,  Γερμανική.  Τα άρθρα  που  θα δημοσιεύονται  πρέπει  να αναφέρονται  αποκλειστικά σε κάποιο  από τους  γνωστικούς τομείς που σχετίζονται με τη μελέτη της ρητορικής και της επικοινωνίας. Κάθε άρθρο ή μελέτη,  η οποία  θα δημοσιεύεται  οφείλει  να είναι  πρωτότυπη και  να συνοδεύεται  από περίληψη σε μια τουλάχιστο  άλλη γλώσσα εκτός από εκείνη, στην οποία είναι γραμμένη.  Το Δ.Σ του σωματείου  ορίζει 5μελή ειδική συντακτική επιτροπή του περιοδικού από μέλη του Ινστιτούτου κατά προτεραιότητα, τα οποία διαθέτουν επαρκή επιστημονικά εφόδια, η οποία θα έχει την ευθύνη της επιλογής των προς δημοσίευση  εργασιών τηρώντας αυστηρά επιστημονικά κριτήρια επιλογής ή άλλα μέλη του σωματείου που προτείνονται από μέλη του Δ.Σ. με αντίστοιχα επαρκή επιστημονικά εφόδια και τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν σε μακροχρόνια δέσμευση (τουλάχιστον για δύο έτη) κατόπιν συμβουλευτικής πρότασης και της 5μελούς επιστημονικής-συμβουλευτικής επιτροπής.

Λεπτομερέστερο κανονισμό εκδόσεως του περιοδικού και ορισμό των μελών που θα αναλάβουν την αρχισυνταξία και τη διαχείριση του περιοδικού οφείλει να συντάξει η πρώτη εκδοτική επιτροπή του και να εγκριθεί από το ΔΣ του σωματείου.

Άρθρο 26

Κανονισμοί Οργάνων του Σωματείου

Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς με τους οποίους θα ρυθμίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες με τις οποίες θα διεξάγονται οι εργασίες του σωματείου. Οι εσωτερικοί κανονισμοί δεν ισχύουν πριν εγκριθούν από τη Γ.Σ. και δεν μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 27

Γραμματειακή Στήριξη

Για την καλή λειτουργία των γραφείων του σωματείου, την έγκαιρη διεξαγωγή της  σχετικής  αλληλογραφίας  και  τη διακίνηση των  επιστημονικών εκδόσεων και των άλλων εντύπων της μπορούν να προσλαμβάνονται, ύστερα από  απόφαση του Δ.Σ.  μισθωτοί  υπάλληλοι, εφόσον τα  οικονομικά του σωματείου το  επιτρέπουν.  Η  νομική  σχέση εργασίας του προσωπικού αυτού ορίζεται από το Δ.Σ. και με τις συμβάσεις προσλήψεώς του.

Άρθρο 28

Παραρτήματα του Σωματείου

Με απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν    παραρτήματα του σωματείου και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των  μελών  θα ανέρχεται  τουλάχιστο  σε δέκα.  Τα σχετικά με τη  λειτουργία των  παραρτημάτων καθορίζονται με κανονισμό που οφείλει να εκπονήσει το πρώτο Δ.Σ. και να τον υποβάλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 29

Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς με τους οποίους θα ρυθμίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες με τις οποίες θα διεξάγονται οι εργασίες του σωματείου. Οι εσωτερικοί κανονισμοί δεν ισχύουν πριν εγκριθούν από τη Γ.Σ. και δεν μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ή ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 30

Τροποποίηση  του καταστατικού

Το καταστατικό του σωματείου  μπορεί  να τροποποιείται με απόφαση της  Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης  και ύστερα  από πρόταση του  Δ.Σ,  το  οποίο και  οφείλει  να αιτιολογεί  τους  λόγους, για  τους  οποίους  επιβάλλεται  η τροποποίηση  αυτή.

Οι  διατάξεις του  καταστατικού  που  αναφέρονται στους  σκοπούς και  τις  γενικές  αρχές  του σωματείου  θεωρούνται θεμελιώ-δεις και δεν μπορούν να τροποποιηθούν.  Για  τη  λήψη των  αποφάσεων  της  Γενικής  Συνελεύσεως  των  σχετικών  με την  τροποποίηση του  καταστατικού  απαιτούνται:  α) για  την απαρτία  η απόλυτη πλειοψηφία των  τακτικών  μελών  του σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις  προς  αυτή,  και β) για  τη  λήψη αποφάσεων η πλειοψηφία των 3/4 που δικαιούνται να ψηφίσουν.

Άρθρο 31

Διάλυση του Σωματείου

Το Σωματείο  διαλύεται  μόνο ύστερα από απόφαση της  Γενικής  Συνελεύσεως,  Τακτικής  ή ‘Έκτακτης, κατά την  ίδια διαδικασία, κατά  την  οποία ορίζεται από το προηγούμενο άρθρο η λήψη αποφάσεων για την τροποποίηση του καταστατικού και σε περίπτωση φυσικής παρουσίας επαρκών μελών. Το σωματείο  θεωρείται αυτοδικαίως διαλυμένο, όταν τα ενεργά μέλη αυτού επί τρία συνεχή έτη δεν είναι περισσότερα των 20. Κατά  τη  διάλυση  του σωματείου ορίζονται εκκαθαριστές ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του τελευταίου Δ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, το αρχείο, η  βιβλιοθήκη και η  περιουσία  του σωματείου  περιέρχονται σε  κάποιο Πανεπιστήμιο ή  άλλο σχετικό Ανώτερο ή  Ανώτατο  Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, το οποίο ορίζεται με την  απόφαση διαλύσεως του Ινστιτούτου.

Άρθρο 32

Μεταβατική Διάταξη

Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό ρυθμίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή από το Δ.Σ. κατά ρητή παραχώρηση αρμοδιότητος από τη Γενική Συνέλευση, αφού τηρηθούν οι ισχύοντες Νόμοι και ιδίως η ισχύουσα  νομοθεσία για τα σωματεία των άρθρων 78 επ. ΑΚ.

Άρθρο 33

Ανεξαρτησία του Σωματείου

Όπως αναφέρθηκε και στο άρθρο σχετικά με τους σκοπούς, το σωματείο είναι ανεξάρτητο από συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις, κομματικές τοποθετήσεις, συνδικαλιστικές δράσεις και φοιτητικές παρατάξεις. Η παράβαση της παρούσας διάταξης αποτελεί λόγο αποβολής του παραβάτη έπειτα από απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 34

Σύσταση προσωρινής Διοικητικής Επιτροπής

Άρθρο 34

Τελική Διάταξη

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 34 άρθρα ανεγνώσθη άρθρο προς άρθρο, εγκρίθηκε άρθρο προς άρθρο και στο σύνολό του στην Ιδρυτική Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών ομόφωνα και ισχύει από την  εγγραφή του σωματείου στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα: 10 Δεκεμβρίου 2016